ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupením od smlouvy kupní smlouva zaniká. Odstoupení ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy však nezanikají (I) nároky na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy, (II) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, (III) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou, (IV) ujednání o volbě práva a řešení sporů, (V) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od kupní smlouvy, (VI) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Odstoupit lze buď telefonicky nebo na emailu eshop@kreiner.cz. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od spotřebitelské smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy v této lhůtě, je povinen dodržet následující podmínky, při jejichž splnění prodávající vrátí spotřebiteli všechny přijaté peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání):

  • spotřebitel je povinen odeslat odstoupení od spotřebitelské smlouvy (na adresu: Kreiner, spol. s r. o., e-shop reklamační oddělení, Tovární 736, 330 12  Horní Bříza) nebo email (na eshop@kreiner.cz). Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří poučení a formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, který naleznete zde.
  • všechny zásilky je spotřebitel povinen doručit vždy na adresu Kreiner, spol. s r. o., E-shop - reklamační oddělení, Tovární 736, 330 12  Horní Bříza
  • zboží, které spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílá zpět na adresu prodávajícího, by nemělo jevit známky používání, být poškozené, mělo by být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty, doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží ze strany spotřebitele vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, zpět převodem na účet spotřebitele do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající tímto upozorňuje ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 3 občanského zákoníku, že kupující, který je spotřebitelem, je povinen nést náklady spojené s vracením zboží.
  • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému odeslání odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude prodávající bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Na e-shopu najdete zboží, které je ve většině případů skladem, pro případ objednávky zboží se stavem na objednání uvedeným v podrobnostech zboží na e-shopu, atypického zboží, speciálních úprav zboží dle přání zákazníka, se považuje objednané zboží za zboží, které bude upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (dále jen „zboží na objednávku“). Zákazník může provést objednávku takového zboží jen na některé z poboček prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího - prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části nejpozději do dne dodání zboží kupujícímu, a to i bez udání důvodu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, jedná se o zboží na objednávku, skladové zásoby zboží ve slevové akci byly vyčerpány. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.